» Privacy

Privacy


Gegevensbeschermingsverklaring op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld om u te informeren over de doeleinden waarvoor STADA Arzneimittel AG Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel en haar dochterondernemingen STADA GmbH (Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel), STADAPHARM GmbH (Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel), Aliud Pharma GmbH (Gottlieb-Daimler-Straße 19, 89150 Laichingen), Mobilat Produktions GmbH (Luitpoldstraße 1, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm) en Hemopharm GmbH (Theodor-Heuss-Straße 52, 61118 Bad Vilbel) (verder te noemen "we" of "ons") uw persoonsgegevens verwerken. Onder persoonsgegevens wordt elke informatie verstaan die u persoonlijk betreft. De volgende informatie geeft een verklaring van hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en zorgt voor transparantie.
We verwerken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Gegevens van zakelijke partners / klanten / leveranciers
Dit omvat alle gegevens van klanten of zakelijke partners die in het kader van een zakelijke relatie met ons verwerkt worden. Dit geldt in het bijzonder voor de volgende persoonsgegevens: contactgegevens van onze zakelijke partners (naam, functie, zakelijke contactinformatie, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en informatie over de zakelijke relatie).
We verwerken deze gegevens voor het onderhouden van de zakelijke relatie, het afsluiten van contracten, het verwerken van bestellingen, het uitvoeren van analyses en evaluaties en om onze wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van controlemaatregelen, na te kunnen komen. De verwerking wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder b, c en f AVG. Als de grondslag voor de verwerking een gerechtvaardigd belang is in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG, ligt ons gerechtvaardigd belang in het reageren op verzoeken om inlichtingen en het onderhouden van zakelijke relaties. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de zakelijke relatie. Dit betekent dat indien u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, het niet mogelijk is om een zakelijke relatie met u te onderhouden.

We krijgen ook persoonsgegevens uit de volgende bronnen: IQVIA Commercial GmbH & Co OHG en, onder bepaalde omstandigheden, van groothandlaren van wie u onze producten afneemt. Deze bronnen zijn niet publiekelijk beschikbaar. On u te kunnen informeren en adviseren bewaren wij uw contactgegevens en informatie over uw specialisaties met behulp van OneKey™, een database met actuele contact- en specialisatiegegevens over zorgprofessionals, geëxploiteerd door IQVIA Commercial GmbH & Co OHG, Albert-Einstein-Allee 3, 64625 Bensheim, Duitsland. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van het beding met betrekking tot de “afweging van belangen” van de AVG. Als u ons uw gegevens rechtstreeks stuurt of wij deze op een andere manier ontvangen, worden deze niet automatisch in de database van OneKey™ opgeslagen. IQVIA kan een boodschap van ons ontvangen en zal dan rechtstreeks contact met u opnemen voor het invoeren of bijwerken van uw gegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens door IQVIA of contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van IQVIA. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens ontvangen hebben uit publiekelijk toegankelijke bronnen op internet.


We geven uw persoonsgegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: dienstverleners en/of bedrijven van STADA indien hierom verzocht wordt om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen. Dit omvat zowel bedrijven van STADA in Duitsland alsook daarbuiten, indien van toepassing. Categorieën van externe dienstverleners kunnen zijn: IT-dienstverleners, afvalverwerkers of verzenddiensten, accountants, adviseurs of autoriteiten. In het geval van kredietbeheer kan het ook gaan om kredietbureaus, incasseerders en kredietverzekeraars. In sommige gevallen kunnen zowel de bedrijven van STADA als de potentiële dienstverleners aan wie we uw persoonsgegevens kunnen doorgeven buiten de EU gevestigd zijn.


2. Verkoopafdeling, in het bijzonder de buitendienst
Onze verkoopafdeling verwerkt de persoonsgegevens van apothekers en artsen die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken. Deze omvatten in het bijzonder de volgende persoonsgegevens: gegevens over artsen en apothekers en, waar van toepassing, hun werknemers die benaderd en bezocht worden door de buitendienst (naam, functie, zakelijke contactinformatie, e-mailadres, telefoon- en faxnummer), of die door de verkoopafdeling benaderd worden.
We verwerken deze gegevens om onze producten te kunnen verkopen en de gegevens te kunnen bewaren in onze CRM-systemen. De buitendienst verwerkt deze gegevens voor het aankondigen, uitvoeren en opvolgen van buitendienstbezoeken of andere soorten verkoopactiviteiten zoals het bijhouden van lijsten met aandachtspunten. Bovendien kunnen de gegevens gebruikt worden voor het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses, zoals bijvoorbeeld analyses van verkoopcijfers, trends enzovoorts. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b en f AVG. Als de grondslag voor de verwerking een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG is, ligt ons gerechtvaardigd belang in het kunnen optimaliseren van verkoopprocessen en marketingcampagnes.
Als gegevens rechtstreeks verzameld worden: het verstrekken van uw persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. Dit betekent dat u niet verplicht bent om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, kan de verkoopafdeling geen contact met u opnemen.
Als gegevens niet rechtstreeks verzameld werden, ontvingen we uw persoonsgegevens uit de volgende bronnen: IQVIA Commercial GmbH & Co OHG evenals, in sommige gevallen, groothandelaren (zie punt 1). Deze bronnen zijn niet publiekelijk beschikbaar. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens ontvangen hebben uit publiekelijk beschikbare bronnen op internet.
We geven uw persoonsgegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: gelieerde ondernemingen voor klantbeheer, IT-dienstverleners, en in sommige gevallen afvalverwerkers, samenwerkende apothekers, verzenddiensten, adviesbureaus, verleners van analytische diensten of marketingdiensten.

Uw gegevens worden voornamelijk in Duitsland verwerkt. Het kan echter ook voorkomen dat buitenlandse gelieerde ondernemingen toegang hebben tot de gegevens, bijvoorbeeld voor het onderhouden van onze IT-systemen.

3. Organiseren van wedstrijden/loterijen en enquêtes
We organiseren regelmatig wedstrijden/loterijen en enquêtes met diverse doelgroepen. We verwerken persoonsgegevens over degenen die aan de wedstrijd of enquête deelnemen (in het bijzonder naam, functie, zakelijke of privé contactinformatie, e-mailadres, telefoonnummer).


We verwerken deze gegevens voor het organiseren van de wedstrijd of de enquêtes. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG.


U bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken, maar dit is dikwijls noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd/enquête. Dit betekent dat u geen wettelijke verplichting hebt om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, kunt u niet deelnemen aan de wedstrijd of de enquête.


We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën ontvangers: gelieerde ondernemingen en, waar van toepassing, externe dienstverleners (verzenddiensten, IT-dienstverleners, afvalverwerkers, uitgevers en producenten van webmedia) aan wie wij de verwerking of evaluatie van de wedstrijd of enquête hebben opgedragen.
We verwerken uw gegevens uitsluitend binnen Duitsland.


4. E-mailcorrespondentie
We verwerken de volgende persoonsgegevens in verband met e-mailcorrespondentie: persoonsgegevens van de afzenders en ontvangers van e-mails (in het bijzonder naam, functie, zakelijke of privé contactinformatie, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer) evenals andere persoonsgegevens die u over uzelf bekend kunt maken door middel van uw handtekening of in de tekst van de e-mail.


We verwerken deze gegevens om te kunnen communiceren met alle belanghebbenden. De wettelijke grond voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder a en f AVG. Als de grond voor verwerking een gerechtvaardigd belang is in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG, ligt ons gerechtvaardigd belang in het kunnen reageren op verzoeken om informatie en het onderhouden van zakelijke communicatie.


U bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken, maar dit is noodzakelijk om via e-mail te kunnen communiceren. Dit betekent dat u geen wettelijke verplichting hebt om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, is er geen communicatie via e-mail mogelijk.
Waar nodig geven we uw persoonsgegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: werknemers van gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners die ons helpen met het behandelen van het verzoek, zoals IT-dienstverleners, adviesbureaus of accountants.


In sommige gevallen kunnen gelieerde ondernemingen, evenals dienstverleners aan wie we uw persoonsgegevens kunnen doorgeven, buiten de EU gevestigd zijn.


5. Contact opgenomen via de digitale kanalen van STADA Group (gezondheidsgegevens)
Bij het beantwoorden van verzoeken om informatie die we ontvangen in de functionele mailboxen van STADA, zoals info@stada.de, via sociale mediakanalen of via onze contactpagina’s op internet verwerken we alle door de afzender van het verzoek verstrekte gegevens (naam, bedrijf, functie, zakelijke of privé contactinformatie, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer) evenals aanvullende persoonsgegevens die u mondeling of schriftelijk over uzelf bekend kunt maken in de tekst van de boodschap of in het verdere verloop van de behandeling van het verzoek. Hierbij kan het ook om gezondheidsgegevens gaan.


We verwerken deze gegevens om een antwoord op uw verzoek om informatie te kunnen geven. Wanneer u bijwerkingen aan ons meldt via deze kanalen, wordt uw mededeling onmiddellijk doorgestuurd naar de verantwoordelijke collega’s op de afdeling die belast is met veiligheid van geneesmiddelen.


In het geval van een medisch/wetenschappelijk verzoek met betrekking tot diagnostische DNA-tests van STADA kan het noodzakelijk zijn om uw verzoek met inbegrip van uw naam en contactgegevens door te sturen naar onze dienstverlener humatrix AG (https://www.humatrix.de/service/datenschutz.htm), die uw verzoek ook rechtstreeks kan behandelen. Via het contactformulier of de functionele mailboxen van STADA mogen geen gevoelige persoonsgegevens (gezondheidsgegevens, patiëntgegevens, genetische informatie) verstrekt worden in het geval van verzoeken met betrekking tot DNA-tests.


De wettelijke grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, onder f AVG.
U heeft geen wettelijke of contractuele verplichting om uw persoonsgegevens te verstrekken. Dit betekent dat u niet wettelijk verplicht bent om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk zal zijn om uw verzoek in behandeling te nemen.
We geven uw persoonsgegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: ontvangers aan wie wij de behandeling van uw verzoek of vraag opgedragen hebben. Dit kunnen werknemers van gelieerde ondernemingen zijn evenals externe dienstverleners, zoals bijvoorbeeld IT-dienstverleners, adviesbureaus en laboratoria waarmee wij samenwerken. Gevallen die van belang kunnen zijn vanuit verzekeringstechnisch oogpunt zullen worden doorgestuurd naar de betreffende verzekeraar, die dan rechtstreeks contact met u op kan nemen.


Als uw verzoek om informatie betrekking heeft op een vreemd land kunnen uw gegevens ook doorgestuurd worden naar gelieerde ondernemingen in het buitenland. Sommige van deze bevinden zich buiten de EU.


6. Visitekaartjesbeleid
Visitekaartjes worden routinematig uitgewisseld in het kader van algemene zakelijke contacten, beurzen of soortgelijke evenementen.


We verwerken de persoonsgegevens die op het visitekaartje staan om mogelijk contact op te kunnen nemen op een later tijdstip of om onze gegevens te kunnen actualiseren, en we kunnen de gegevens invoeren in ons adresboek in Outlook of in ons CRM-systeem.


U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Dit betekent dat u geen verplichting hebt om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, heeft dit tot gevolg dat we uw visitekaartje niet ontvangen en dientengevolge geen gebruik hiervan kunnen maken.


De wettelijke grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, onder f AVG.
We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de verantwoordelijke contactpersoon binnen de Groep.
Als de zaak betrekking heeft op iets in het buitenland kunnen uw gegevens ook doorgestuurd worden naar gelieerde ondernemingen in het buitenland. Sommige van deze bevinden zich buiten de EU.


7. Videobewaking
Sommige delen van onze locaties hebben videobewaking. In deze context wordt beeldmateriaal, evenals tijden en geografische gegevens, over personen op onze locaties verwerkt.


We verwerken deze gegevens voor het waarborgen van de veiligheid op onze locaties. De wettelijke grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, onder f AVG bij de veiligheid van onze locaties.
U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Dit betekent dat u geen verplichting hebt om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u echter besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, kunt u geen locaties van STADA bezoeken.


We geven uw persoonsgegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: bewakingsdiensten, IT-dienstverleners en in sommige gevallen, als er gegronde verdenkingen bestaan, aan externe autoriteiten.
De verwerking vindt uitsluitend plaats in Duitsland.


8. Bestellen van monsters van geneesmiddelen
Op grond van artikel 47 van de Duitse Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Arzneimittelgesetz, AMG) kunnen bepaalde groepen personen monsters bij ons bestellen. Als u ons verzoekt om monsters, verwerken de we volgende persoonsgegevens: naam, zakelijke contactinformatie, functie, aantal tot nu toe aan u gestuurde monsters.
De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b AVG en artikel 47 van de Duitse Geneesmiddelenwet.


U bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken, maar dit is noodzakelijk voor het kunnen sluiten van het contract. Dit betekent dat u geen wettelijke verplichting hebt om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk is om monsters van geneesmiddelen te bestellen.


We geven uw persoonsgegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: verzenddiensten, gelieerde ondernemingen en verleners van analysediensten.


Uw gegevens zullen voornamelijk in Duitsland verwerkt worden. Het kan echter ook voorkomen dat buitenlandse gelieerde ondernemingen toegang hebben tot de gegevens, bijvoorbeeld voor het onderhouden van onze IT-systemen.

9. Reclame door middel van fax, telefoon en e-mail
We maken gebruik van reclame- en informatiecampagnes om onze klanten bewust te maken van actuele aanbiedingen, informatie en diensten. We verwerken de volgende persoonsgegevens in deze context: naam, functie, zakelijke contactinformatie, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer.


De wettelijke grondslag voor deze verwerking is uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG) of ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f AVG). Voor zover die verwerking gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, baseren we dit op de in artikel 7, lid 3 van de Duitse Wet tegen de Oneerlijke Concurrentie (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) genoemde gevallen.


U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Dit betekent dat u geen verplichting hebt om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, is het niet mogelijk om informatie/reclame te ontvangen via bovengenoemde kanalen waarvoor u geen toestemming gegeven hebt of waarvoor STADA zich niet op een gerechtvaardigd belang kan beroepen.
We geven uw persoonsgegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: callcenters, postvoorbereiders (“letter shops”), verzenddiensten, drukkers en IT-dienstverleners.


Uw gegevens zullen voornamelijk in Duitsland verwerkt worden. Het kan echter ook voorkomen dat buitenlandse gelieerde ondernemingen toegang hebben tot de gegevens, bijvoorbeeld voor het onderhouden van onze IT-systemen.
10. Aanmelden voor evenementen


We nodigen – rechtstreeks of indirect via derden – personen uit voor evenementen. In het kader van de organisatie van dergelijke evenementen verwerken we de volgende persoonsgegevens van de deelnemers: naam, functie, contactinformatie, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer.


De wettelijke grondslag voor deze verwerking is uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG). U bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken, maar dit is noodzakelijk om u te kunnen aanmelden voor het evenement. Dit betekent dat u geen verplichting hebt om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, zult u niet aan het evenement kunnen deelnemen.


Wanneer gegevens niet rechtstreeks verzameld worden, ontvangen we uw persoonsgegevens van de plek waar u zich aangemeld hebt voor het evenement, bijvoorbeeld van de organisator of via Xing Events. Afhankelijk van het soort evenement kunnen de gegevens al dan niet publiekelijk beschikbaar zijn. Zo kunnen de deelnemers aan een bepaald evenement openbaar gemaakt worden op Xing Events.


We geven uw persoonsgegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: dienstverleners die ons helpen bij het organiseren van het evenement, verzenddiensten voor het sturen van uitnodigingen en/of informatiemateriaal en IT-dienstverleners.


Uw gegevens zullen worden verwerkt in Duitsland. Mogelijk kunnen uw gegevens ook daarbuiten verwerkt worden.

11. Nieuwsbrieven
Wij bieden u verschillende manieren aan om zich te abonneren op nieuwsbrieven. In het kader van het sturen van nieuwsbrieven verwerken we de volgende persoonsgegevens van ontvangers van nieuwsbrieven: aanspreektitel, titel, naam, instelling, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres en mogelijk uw SAP-klantnummer en klantnummer van de online shop.


De wettelijke grondslag voor deze verwerking is uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG) of ons gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f AVG). Voor zover de verwerking gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, baseren we dit op de in artikel 7 lid 3 van de Duitse Wet tegen de Oneerlijke Concurrentie (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) genoemde gevallen. U bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Dit betekent dat u geen verplichting hebt om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, zult u onze nieuwsbrieven niet kunnen ontvangen.
We geven uw persoonsgegevens door aan agentschappen om de nieuwsbrief te kunnen sturen.
Uw gegevens zullen voornamelijk in Duitsland verwerkt worden. Het kan echter ook voorkomen dat buitenlandse gelieerde ondernemingen toegang hebben tot de gegevens, bijvoorbeeld voor het onderhouden van onze IT-systemen.

12. Melden van bijwerkingen (gezondheidsgegevens)
Als u ons informeert over vermoedelijke bijwerkingen, een vermoedelijk gebrek aan werkzaamheid, blootstelling tijdens zwangerschap en borstvoeding of andere incidenten met betrekking tot onze producten die gedocumenteerd dienen te worden, verwerken we uw persoonsgegevens ten behoeve van verificatie en onderzoek om veilig gebruik van onze producten te kunnen waarborgen en aan onze wettelijke documentatieverplichting en meldingsplicht te kunnen voldoen. Voor deze doeleinden verwerken we de volgende persoonsgegevens van u in onze centrale geneesmiddelenveiligheidsdatabase, die we wettelijk verplicht zijn om bij te houden:
Degene die de melding aan ons doet: naam, contactgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, medische kwalificatie.
Degene die geraakt wordt door vermoede bijwerkingen, gebrek aan werkzaamheid, blootstelling tijdens zwangerschap en borstvoeding of andere incidenten die gedocumenteerd dienen te worden: voorletters, geboortedatum, leeftijd, leeftijdsgroep, gender en de gezondheidsinformatie die u verstrekt en die nodig is voor het documenteren en evalueren van het incident.


Dit betekent dat gezondheidsgegevens in het algemeen in een gepseudonimiseerde vorm verzameld worden, tenzij u het incident zelf als betrokkene meldt. De wettelijke grondslag voor de verwerking is de relevante wetgeving met betrekking tot de veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen van de Europese Unie, de lidstaten en derde landen. We verzamelen en verwerken deze gegevens enkel voor zover we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.


U bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken, dus u hebt geen verplichting om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, heeft dit tot gevolg dat de gegevens in anonieme vorm worden vastgelegd. Dit betekent op zijn beurt dat we geen contact met u op kunnen nemen, bijvoorbeeld als wij eventuele nadere vragen hebben.


Als alternatief kunt u, als de betrokkene, ook uw arts, apotheker, een andere zorgprofessional bij wie u onder behandeling bent, of een derde vragen om het incident voor u te melden; in dit geval ontvangen we enkel gepseudonimiseerde gegevens over u op grond waarvan u niet kunt worden geïdentificeerd. Ook hebt u de mogelijkheid om een desbetreffende melding rechtstreeks aan de verantwoordelijke instanties te doen. Indien u als arts of als apotheker, bijvoorbeeld, wettelijke of professionele verplichtingen hebt om bovengenoemde gebeurtenissen te melden, kunt u ook aan uw verplichting voldoen door een rechtstreekse melding te doen aan de verantwoordelijke instanties of aan de betreffende beroepsorganisaties (zoals bijvoorbeeld de AkdÄ en de AMK in Duitsland en de IGZ in Nederland).
Als de gegevens niet rechtstreeks verzameld zijn, dan ontvingen we uw gegevens uit de volgende bronnen:
Uw arts, apotheker of andere zorgprofessional bij wie u onder behandeling bent, of een familielid, uw advocaat of iemand anders aan wie u deze informatie over u bekendgemaakt hebt. Wij ontvangen dit soort gegevens ook van bevoegde toezichthouders binnen en buiten de EU, hetzij rechtstreeks, hetzij via de centrale Europese database. Deze bronnen zijn niet publiekelijk beschikbaar. In al deze gevallen ontvangen we gezondheidsgerelateerde persoonsgegevens uitsluitend in dezelfde gepseudonimiseerde vorm als waarin we deze zelf zouden verzamelen. We ontvangen gegevens in herleidbare vorm uitsluitend van degenen die deze informatie zelf verstrekken en in dezelfde mate als waarin we deze zelf zouden verzamelen.


We geven uw persoonsgegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: voor het kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het waarborgen van de veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen stellen we de gegevens binnen onze centrale geneesmiddelenveiligheidsdatabase beschikbaar aan een beperkte gebruikersgroep, bestaande uit die werknemers van STADA Arzneimittel AG, haar dochterondernemingen en externe dienstverleners, die rechtstreeks belast zijn met taken op het gebied van de veiligheid van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. Andere werknemers van STADA Arzneimittel AG, haar dochterondernemingen en externe dienstverleners ontvangen waar nodig enkel anonieme evaluaties van deze gegevens, zoals bijvoorbeeld van de frequentie van bepaalde gebeurtenissen binnen bepaalde patiëntengroepen. Voor zover externe partijen toegang hebben tot de gegevens bestaan er passende overeenkomsten om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen.


Daarnaast geven we de gegevens in overeenstemming met onze wettelijke meldplicht door aan toezichthouders binnen en buiten de EU, evenals aan contractpartners binnen en buiten de EU, voor zover dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke documentatieverplichting en meldingsplicht te kunnen voldoen, we stellen de gegevens binnen onze centrale geneesmiddelenveiligheidsdatabase beschikbaar aan een beperkte gebruikersgroep, bestaande uit die werknemers van STADA Arzneimittel AG, haar dochterondernemingen en externe dienstverleners, die rechtstreeks belast zijn met taken op het gebied van de veiligheid van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. Andere werknemers van STADA Arzneimittel AG, haar dochterondernemingen en externe dienstverleners ontvangen waar nodig enkel anonieme evaluaties van deze gegevens, zoals bijvoorbeeld van de frequentie van bepaalde gebeurtenissen binnen bepaalde patiëntengroepen. Voor zover externe partijen toegang hebben tot de gegevens bestaan er passende overeenkomsten om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen.


Bovendien geven we de gegevens in overeenstemming met onze wettelijke meldplicht door aan toezichthouders binnen en buiten de EU evenals aan contractpartners binnen en buiten de EU, voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke documentatieverplichtingen en meldplicht. Voor zover die gegevens aan contractpartners doorgegeven worden, bestaan er overeenkomstige beschermingsovereenkomsten.


13. Bijzondere producten
De eisen voor goedkeuring door het Duitse Bondsinstituut voor Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen (BfArM) houden in dat we voor bijzondere preparaten verplicht zijn om vast te leggen welke arts en welke apotheek een bepaald preparaat voorgeschreven of besteld hebben.


Voor dit doel verwerken we de persoonsgegevens van de apotheek die de bestelling plaatst, te herkennen aan het stempel van de apotheek op de fax met de bestelling. Met betrekking tot de voorschrijvende arts worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt: naam, ziekenhuis/polikliniek, contactadres en identificatienummer van de arts.
De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder c AVG. Dit betekent dat u wettelijk verplicht bent om deze gegevens te verstrekken. Dit betekent dat u de verplichting hebt om ons uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer u dergelijke geneesmiddelen voorschrijft of bestelt.


Als hierom verzocht wordt, kunnen we uw gegevens doorgeven aan de autoriteiten.
Uw gegevens zullen voornamelijk in Duitsland verwerkt worden. Het kan echter ook voorkomen dat buitenlandse gelieerde ondernemingen toegang hebben tot de gegevens, bijvoorbeeld voor het onderhouden van onze IT-systemen.


14. Bezoekersboek/bezoekersbeheersysteem
Bij een bezoek aan een van onze locaties worden bezoekers (werknemers van externe bedrijven of andere bezoekers) verzocht om zich aan te melden in ons bezoekersboek/bezoekersbeheersysteem of zij worden in een dergelijk systeem ingevoerd.


We verwerken deze gegevens om de veiligheid op onze locaties te waarborgen. De wettelijke basis hiervoor is ons gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG bij de veiligheid van onze locaties.
U bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken, maar dit is nodig voor het waarborgen van de veiligheid op onze locaties. Dit betekent dat u geen wettelijke verplichting hebt om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, zijn onze locaties niet voor u toegankelijk.
Waar noodzakelijk geven we uw persoonsgegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: bewakingsdiensten, IT-dienstverleners, afvalverwerkers, mogelijk aan accountants en, in het geval van gegronde verdenkingen, mogelijk aan externe autoriteiten.


De verwerking vindt uitsluitend in Duitsland plaats.
Uw gegevens zullen voornamelijk in Duitsland verwerkt worden. Het kan echter ook voorkomen dat buitenlandse gelieerde ondernemingen toegang hebben tot de gegevens, bijvoorbeeld voor het onderhouden van onze IT-systemen.


15. Verzoeken om monsters (in sommige gevallen gezondheidsgegevens)
In het kader van marketingcampagnes bieden we u de mogelijkheid om monsters van onze producten te ontvangen.
Indien u besluit om deze monsters te bestellen, zullen we de volgende gegevens over u verwerken: naam, titel, contactgegevens, e-mailadres en mogelijk uw telefoon- en faxnummer en, waar van toepassing, gegevens over uw ziekte voor het verwerken van de verzoeken om monsters.


De wettelijke grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG.
U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Dit betekent dat u geen verplichting hebt om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u echter besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen of de gevraagde monsters sturen.
We geven uw persoonsgegevens door aan de categorieën ontvangers die ons bij dit proces helpen; hieronder vallen in het bijzonder IT-dienstverleners en verzenddiensten.


Uw gegevens zullen voornamelijk in Duitsland verwerkt worden. Het kan echter ook voorkomen dat buitenlandse gelieerde ondernemingen toegang hebben tot de gegevens, bijvoorbeeld voor het onderhouden van onze IT-systemen.

16. Publicatie van foto’s en video’s
Tijdens interne en externe evenementen kunnen we foto’s en video’s maken. Dit houdt in dat we het beeldmateriaal of beelden van de betrokkenen en mogelijk ook de namen van de afgebeelde personen verwerken. Het doel van deze verwerking is de uitvoering van ons interne en externe communicatiebeleid.


De wettelijke grondslag voor deze verwerking is uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG). In bepaalde gevallen, op grond van de uitzonderingsgevallen beschreven in artikel 23 van de Duitse Auteurswet (UrhG), kan ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, onder f AVG de wettelijke grondslag zijn.


U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Dit betekent dat u geen verplichting hebt om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u besluit om ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken, zullen er geen foto’s van u genomen of gepubliceerd worden.


We geven uw persoonsgegevens door aan de categorieën ontvangers die ons bij dit proces helpen; hieronder vallen in het bijzonder IT-dienstverleners.


Uw gegevens zullen voornamelijk in Duitsland verwerkt worden. Het kan echter ook voorkomen dat buitenlandse gelieerde ondernemingen toegang hebben tot de gegevens, bijvoorbeeld voor het onderhouden van onze IT-systemen.

17. Facebook Messenger
Als onderdeel van de publicatie van het Gezondheidsrapport maakt STADA gebruik van een chatbot via de Facebook Messenger, waarin vragen uit het Gezondheidsrapport worden beantwoord. Door op de advertentie te klikken wordt u naar de Facebook Messenger geleid, waar een gesprek (enquête) met onze chatbot begint. Deelname is vrijwillig! De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens met betrekking hiertoe is uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken (zie hieronder voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten). Voor de enquête verwerken we uw profielnaam, die door Facebook aan ons doorgegeven wordt, en de antwoorden van de chatbot. We analyseren deze gegevens uitsluitend anoniem. Houd er rekening mee dat op basis van uw antwoorden conclusies met betrekking tot uw gezondheidsgegevens mogelijk zijn. We zullen deze echter nooit aan uw persoonsgegevens koppelen. Adressen en links naar de informatie van Facebook met betrekking tot gegevensprivacy: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, evenals http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft een vergunning onder het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Als individuele dienstverleners of gelieerde ondernemingen buiten de EU gevestigd zijn, kan het zijn dat er geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat dat vergelijkbaar is met het niveau van gegevensbescherming binnen de Europese Unie. Dit betekent dat de wetten inzake gegevensbescherming in dit land, waaraan uw gegevens kunnen worden doorgegeven, niet dezelfde bescherming bieden als in Duitsland.
We hebben daarom passende maatregelen genomen voor het waarborgen van gegevensbescherming: een wereldwijde groepsbrede Gedragscode, standaardcontracten voor gecontracteerde gegevensverwerking of standaard contractsbepalingen binnen de STADA Group en voor externe dienstverleners.


De Gedragscode kan gedownload worden van https://www.stada.de/fileadmin/user_upload/A_stada.de/5_Investor_Relations.de/07_Corporate_Governance/STADA_Verhaltenskodex.pdf. Contracten voor gecontracteerde gegevensverwerking zijn gesloten in overeenstemming met artikel 28 AVG, de standaard contractuele bepalingen in overeenstemming met door de EU gestelde eisen (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=DE).
In bovengenoemde gevallen is er geen sprake van automatische besluitvorming die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, en die juridische implicaties heeft of u op soortgelijke wijze zou treffen.

STADA verwijdert persoonsgegevens op basis van het volgende:
• Op grond van wettelijke of contractuele verwijderingsperiodes
• Als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, verwerken we deze gegevens totdat u uw toestemming intrekt
• Als we de gegevens verwerken in het kader van een gerechtvaardigd belang, verwerken we de gegevens tot het moment waarop ons gerechtvaardigd belang niet langer bestaat.
Op grond van de regels van de AVG van de EU kunt u de volgende rechten jegens ons doen gelden:

• het recht op informatie
• het recht op rectificatie
• het recht op beperking van de verwerking
• het recht op uitwissing/het recht op vergetelheid
• het recht op gegevensoverdraagbaarheid
• het recht van bezwaar

Voor het uitoefenen van een van bovengenoemde rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen: compliance@stada.de.
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op: SPIE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main of op compliance@stada.com.
Indien u van mening bent dat we uw gegevens op onjuiste wijze verwerken, neem dan contact met ons op via compliance@stada.de. Ook hebt u het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De relevante toezichthouder kunt u vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap