Algemene voorwaarden

1. Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze website is ontwikkeld in opdracht van Centrafarm Nederland B.V. en wordt onderhouden door Centrafarm Nederland B.V.. Het gebruik van deze website vindt plaats op eigen risico van de gebruiker.

Centrafarm Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om deze website, de algemene gebruiksvoorwaarden, de algemene handelsvoorwaarden, de prijzen en de verkoop- en leveringsvoorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te beëindigen.

2. Handelsmerken en auteursrechten

Alle teksten, afbeeldingen, handelsmerken, databestanden en andere gepubliceerde informatie zijn onderworpen aan het auteursrecht van Centrafarm Nederland B.V. of de rechten die Centrafarm van derden heeft verkregen. Behalve de gebruiksrechten en andere uitdrukkelijk op deze website verleende rechten, mag de gebruiker de inhoud van de website niet reproduceren, doorgeven, wijzigen, aanvullen of op enige andere wijze gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Centrafarm Nederland B.V..

3. Downloaden

Bestanden worden gedownload op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (bijv. schade als gevolg van virussen) die direct of indirect ontstaat door het gebruik van de van de website gedownloade databestanden. Dit geldt in het bijzonder als deze bestanden worden gebruikt voor criminele handelingen.

4. Aansprakelijkheid

Centrafarm Nederland B.V. (hierna Centrafarm) is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Wij verstrekken naar ons beste weten alleen nauwkeurige en actuele informatie op deze pagina; desondanks kan de mogelijkheid van fouten of onnauwkeurigheden daarin niet worden uitgesloten. Wij nemen geen enkele verplichting op ons voor het actualiseren van de website of enige verantwoordelijkheid en geven geen enkele garantie met betrekking tot de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie, en wijzen daarom elke verantwoordelijkheid in verband hiermee af. Centrafarm Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van deze informatie. Dit geldt ook voor indirecte, toevallige of gevolgschade die door of als gevolg van het gebruik van deze website ontstaat.

Centrafarm verwerpt de overdracht van informatie van vertrouwelijke aard via websites en/of de daarin opgenomen e-mailadressen en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijkheid ervan. Persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De gegevens op deze website dienen als algemene informatie, maar vormen geen vervanging voor een technische discussie of andere zakelijke of professionele adviesdiensten. Hoewel wij onze gegevens hebben beschermd tegen toegang van buitenaf, blijft er een klein restrisico bestaan dat de getoonde inhoud door een externe ingreep is gewijzigd. Garanties van welke aard dan ook zijn daarom uitgesloten.

5. Door de gebruiker ter beschikking gestelde informatie

De gebruiker van deze website is volledig verantwoordelijk voor alle informatie die hij naar Centrafarm stuurt in termen van nauwkeurigheid en inhoud, en ook om ervoor te zorgen dat de rechten van derden niet worden geschonden. Met betrekking tot de gegevensbescherming verwijzen wij naar onze mededeling over gegevensbescherming die onder deze link beschikbaar is. Centrafarm waarschuwt uitdrukkelijk dat er zogenaamde SPAM-filters worden gebruikt die de ontvangst van e-mail berichten kunnen verhinderen.

Privacy Policy

6. Registratie

Indien registratie voor het gebruik van onze website is voorgeschreven, verplicht de gebruiker zich om waarheidsgetrouwe informatie over de registratie te verstrekken en om Centrafarm Nederland B.V. op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze gegevens. Na registratie ontvangt de gebruiker een wachtwoord. De gebruiker garandeert dat dit wachtwoord niet toegankelijk wordt gemaakt voor derden en is aansprakelijk voor alle bestellingen en andere activiteiten die onder dit wachtwoord worden uitgevoerd. Zodra de gebruiker weet dat derden het wachtwoord ten onrechte gebruiken, is hij verplicht Centrafarm Nederland B.V. hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te stellen.

7. Hyperlinks

Door het plaatsen van links naar externe websites (hyperlinks) maakt Centrafarm zich noch deze websites, noch de inhoud ervan eigen. Centrafarm is bovendien niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of hun inhoud. Gebruik van deze hyperlinks is op eigen risico van de gebruiker.

8. Verdere juridische verwijzingen

Houd er rekening mee dat voor de afzonderlijke internetpagina's binnen de Centrafarm-website speciale wettelijke verwijzingen gelden, zoals bijvoorbeeld algemene voorwaarden of wettelijke vereisten voor het gebruik van gegevens.

9. Wetgeving en jurisdictie

Alle juridische claims of rechtszaken die in verband met de website of het gebruik ervan ontstaan, zijn onderworpen aan de interpretatie van de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. De plaats van jurisdictie is Breda.